Πολιτικές και Πρακτικές

Προοίμιο

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΑΒΒΑ ΙΑΚΩΒΙΔΗ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑNΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ ΣΑΒΒΑ ΙΑΚΩΒΙΔΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Δημοτική Κοινότητα Διαβατών της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως αρ. 36, ΤΚ 57009, Β΄ ΚΤΕΟ, Θεσσαλονίκη, με ΑΦΜ 997997680, ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και αρ. ΓΕΜΗ 137093104000, σας ενημερώνει με το παρόν ότι τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις, που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας, το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. Η εταιρία «ΑΦΟΙ ΣΑΒΒΑ ΙΑΚΩΒΙΔΗ Α.Ε.» δηλώνει ότι αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζομένου /νης σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιασδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο. Ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και η αρχή των ίσων ευκαιριών διέπει όλες τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις πρακτικές διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας μας, ενώ παράλληλα διασφαλίζουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει το σεβασμό, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και που αποδέχεται και ενσωματώνει τη διαφορετικότητα.

Η εταιρία μας δηλώνει ότι απαγορεύεται ρητά κάθε μορφή βίας και παρενόχλησης, που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Δηλώνει τη δέσμευσή της να διερευνά με προσοχή και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να διαχειρίζεται κάθε σχετική καταγγελία, που έρχεται εις γνώση της

Μέτρα πρόληψης για την εξάλειψη περιστατικών Βίας & Παρενόχλησης

Α)Η Εταιρία μας αναγνωρίζει ότι η βία και η παρενόχληση μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχική ευεξία των ατόμων – θυμάτων και έχει προχωρήσει σε εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασίας.

Για αυτό η Εταιρία μας έχει δομηθεί ώστε κάθε Τμήμα να έχει τον Προϊστάμενο του, στον οποίο μπορεί ο κάθε εργαζόμενος να απευθυνθεί για κάθε ζήτημα που τυχόν προκύψει.

Β)Αρχικές ενέργειες αντιμετώπισης περιστατικών βίας και παρενόχλησης

Οι εργαζόμενοι/ες ενθαρρύνονται να ενημερώνονται από τα κανάλια επικοινωνίας (Site – Πίνακας Ανακοινώσεων) αναφορικά με τις Πολιτικές και Διαδικασίες . Εάν οποιοσδήποτε εργαζόμενος/η με οποιοδήποτε συμβατικό καθεστώς, πιστεύει ότι υπόκειται οποιαδήποτε μορφή βίας ή παρενόχλησης και επιθυμεί μία αντιμετώπιση του περιστατικού, δύναται να ακολουθήσει τα κατωτέρω περιγραφόμενα βήματα πριν την προσφυγή σε Επώνυμες και Ανώνυμες Αναφορές

– Ζητά από το άτομο (ή τα άτομα) που δημιουργεί το πρόβλημα να σταματήσει.

– Υποβάλλει τη δυσαρέσκειά του γραπτώς στο άτομο που προκαλεί το πρόβλημα

– Συζητά το πρόβλημα με τους προϊσταμένους του

Γ) Εκπαίδευση

Η Εταιρία μας θα παρέχει στους εργαζομένους πληροφοριακό υλικό σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους της βίας και της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και κάθε πληροφορία σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, τις διαδικασίες υποβολής επώνυμης και ανώνυμης αναφοράς και αντιμετώπισης τέτοιων συμπεριφορών, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας των σχετικών διοικητικών και δικαστικών αρχών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η εταιρία μας θα εκπαιδεύει τα στελέχη του, ώστε να αναγνωρίζουν τις διακρίσεις, τη βία και την παρενόχληση, την παρενόχληση λόγω φύλου και τη σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία και την ενδοοικογενειακή βία και να παρέχουν την απαιτούμενη υποστήριξη στο προσωπικό και τους συνεργάτες του.

Δ) Πρόσωπο Αναφοράς και Στοιχεία Επικοινωνίας

Για κάθε πληροφορία, διευκρίνιση, ερώτημα αναφορικά με την παρούσα Πολιτική οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο πρόσωπο αναφοράς, η οποία σήμερα είναι η Σουλτάνα Ιακωβίδου ( τηλ. Επικοινωνίας 210 556266 – 6981202253 ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση accounting@iakovidisbros.gr), με διακριτό τίτλο στο θέμα: Βία και Παρενόχληση στην Εργασία.

Σύστημα Υποδοχής και Διαχείρισης επώνυμων και ανώνυμων αναφορών της Εταιρίας

Α)Υποβολή Επώνυμων και Ανώνυμων Αναφορών για τη διαχείριση θεμάτων που εμπίπτουν στις ανάρμοστες συμπεριφορές, στη βία και παρενόχληση στον εργασιακό χώρο.

Εάν οποιοσδήποτε εργαζόμενος πιστεύει ότι έχει υποστεί περιστατικό βίας ή/και κάθε μορφή παρενόχλησης ή έχει διαπιστώσει μια τέτοια συμπεριφορά στο χώρο εργασίας, η Εταιρία μας ενθαρρύνει την υποβολή επώνυμων και ανώνυμων αναφορών.

Βασική και απαράβατη αρχή είναι η προστασία της ανωνυμίας και της αρχής της εμπιστευτικότητας των στοιχείων των ατόμων που υποβάλλουν τέτοιες αναφορές / καταγγελίες και η διασφάλιση της μη διακύβευσης της παρούσας θέσης τους και της μελλοντικής επαγγελματικής τους εξέλιξης.

Κάθε εργαζόμενος που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας μπορεί να ενημερώσει/ καταγγείλει κάποιο περιστατικό βίας και παρενόχλησης, χρησιμοποιώντας ένα από τα παρακάτω κανάλια.

Συγκεκριμένα:

– μέσω αλληλογραφίας σε ταχυδρομική θυρίδα της εταιρίας

– μέσω e-mail στην ειδική διεύθυνση e-mail ” accounting@iakovidisbros.gr), “, στην οποία έχει πρόσβαση αποκλειστικά η Υπέυθυνη της Εταιρίας μας Σουλτάνα Ιακωβίδου

Β)Διερεύνηση Καταγγελίας Αναφοράς

Η Εταιρίας μας δεσμεύεται να διερευνά την αξιοπιστία της αναφοράς με βάση τα στοιχεία που παρέχονται και εφόσον η καταγγελία αξιολογηθεί ως αξιόπιστη, ανατίθεται προς διερεύνηση σύμφωνα με τη Διαδικασία Διαχείρισης Επώνυμης ή Ανώνυμης Καταγγελίας.

Γ)Προστασία από πράξεις αντιποίνων

Η Εταιρία μας δεσμεύεται να προστατεύσει τους εργαζόμενους/ες oι οποίοι καλή τη πίστη πραγματοποίησαν αναφορά, από τυχόν πράξεις αντιποίνων σύμφωνα με το «Πλαίσιο Προστασίας Εργαζομένων από πιθανές πράξεις αντιποίνων σε καταγγελία».

Η Εταιρία δε θα προβεί ποτέ σε αντίποινα ούτε θα επιτρέψει να υπάρξουν αντίποινα κατά του καταγγέλλοντος σε περιστατικό βίας ή παρενόχλησης. Ειδικότερα, απαγορεύεται κάθε δυσμενής μεταχείριση του καταγγέλλοντος, εφόσον συνιστά εκδικητική συμπεριφορά ή αντίμετρο κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν.3896/2010. Καταγγελία ή με οποιονδήποτε τρόπο λύση της έννομης σχέσης στην οποία στηρίζεται η απασχόληση είναι άκυρη, εφόσον συνιστά εκδικητική συμπεριφορά ή αντίμετρο κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν. 3896/2010 για περιστατικό βίας και παρενόχλησης του άρθρου 4, όπως ορίζονται στο Β.1 του παρόντος (Οι αρχές και οι δεσμεύσεις).

Δ)Κυρώσεις εις Βάρος του Καταγγελλόμενου

Στην περίπτωση επιβεβαίωσης των καταγγελιών για παραβίαση των αρχών της Πολιτικής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση Περιστατικών Βίας και Παρενόχλησης στο χώρο Εργασίας, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρίας μας

Συγκεκριμένα λαμβάνονται τα απαραίτητα πρόσφορα και ανάλογα μέτρα σε βάρος του καταγγελλόμενου, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά.

Ε) Η Εταιρία μας δεσμεύεται να παρέχει συνδρομή και πρόσβαση σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά την έρευνα κάθε περιστατικού βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο.

Η Εταιρία μας οφείλει να αναρτήσει την παρούσα πολιτική και διαδικασία σε όλα τα μέσα εσωτερικής επικοινωνίας προκειμένου να λάβουν γνώση όλοι οι εργαζόμενοι/ες.

Σημείωση: Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι η παρούσα υπόκειται σε επικαιροποιήσεις και αλλαγές και γι’ αυτό το λόγο σας προτρέπουμε να τη συμβουλεύεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο